राष्ट्रपतिसमक्ष राजदूतको बिदाइ भेट

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार

/fi6«klt ljBfb]jL e08f/L;Fu g]kfnsf nflu :jL6h/NofG8sf /fhb"t 8f p;{ x]/]g cfh z'qmaf/ labfO e]6 cj;/df . tl:a/ ;f}hGo M /fi6«klt sfof{no÷/f;;

काठमाडौँ, २८ जेठ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष नेपालका लागि स्वीट्जरल्यान्डका राजदूत डा उर्स हेरेनले आज बिदाइ भेट गर्नुभयो ।

राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको भेटका अवसरमा दुई देशबीच रहिआएको आपसी सम्बन्ध, सहयोग र पारस्परिक हितका विषयमा छलफल भएको तथा राजदूतले नेपालमा रही निर्वाह गर्नुभएको भूमिकाप्रति राष्ट्रपतिले सराहना गर्दै राजदूतलाई धन्यवादसमेत दिनुभएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।