अन्तर्राष्ट्रिय समाचार

योगले समाजलाई सकारात्मक बाटोतर्फ लैजाने

cGt/f{li6«o of]u lbj;cGt/f{li6«o of]u lbj; cj;/df g]kfn ;/sf/n] dªuaf/ b/af/dfu{df cfof]hgf u/]sf sfo{qmddf k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nL, pxfFsf wd{kTgL /flwsf zfSo, pkk|wfgdGqL, dGqLu0f, ;f+;b, pRrkb:y JolQmx¿ / ;j{;fwf/0f of]u ;fwsaf6 Ps 3G6f of]u cEoकाठमाडौँ, ७ असार । अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसका अवसरमा पञ्च–दिवसीय योग महोत्सव पशुपति परिसर वनकालीमा सुरु भएको छ ।

आनन्दमार्ग प्रचारक सङ्घ र श्री पशुपतिनाथ सेवक सङ्घले आयोजना गरेको महोत्सवको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेलले उद्घाटन गर्नुभयो ।

मन्त्री पोखरेलले योगले संसारबाट हत्या, हिंसा र आततायीबाट मुक्त गरी सिङ्गो समाजलाई सकारात्मक बाटोतर्फ लैजाने प्रेरित गर्न मद्दत गर्ने बताउनुभयो ।

नेपालको हिमवत्खण्डबाट भगवान् शिवले योगको सुरुवात गरेको चर्चा गर्दै उहाँले शान्ति, समुन्नत समाजको विकासका लागि योग अभ्यास जरुरी छ भन्नुभयो ।

देशमा धर्म निरपेक्षता घोषणा गरिएको भए तापनि नेपाल विश्वको हिन्दू र बौद्ध दर्शनको उद्गमस्थल भएको र योगको अभ्यास यी दुबै धर्ममा प्रयोग गरी समाजलाई सही बाटोमा लैजाने प्रयास गरेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा नेदरल्यान्ड, फ्रान्स, बेलायत, स्पेन, पाकिस्तान, भारतबाट आएका टोलीले योग तथा भजन प्रस्तुन गर्नुभएको थियो ।

पाँच दिनसम्म चल्ने महोत्सवमा सुमार्गी भवन पशुपति प्राङ्गणमा हुनेछ । महोत्सवमा योग अभ्यास खासगरी नेपाल र भारतका योग गुरुहरुले गराउनु हुनेछ । महोत्सवमा योगको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक महत्वका बारेमा जानकारी दिइन्छ ।